Normális autozásért című program támogatásával kapcsolatos adatkezelésekről


Adatkezelő megnevezése: Jobbik-Konzervatívok
Adatkezelő székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 120.
Adatkezelő e-elérhetősége: jobbik@jobbik.hu
Adatkezelő képviselője: Nunkovics Tibor pártigazgató
Adatkezelésért felelős személy honlapja: www.jobbik.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jobbik.hu

A Jobbik-Konzervatívok (továbbiakban: Jobbik vagy Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását. 

A tájékoztató időbeli hatálya 2023. július 7. napjától visszavonásig tart. 

A Jobbik online és papíralapú aláírásgyűjtést indít, amelynek célja, hogy a döntéshozóknál elérje azt, hogy a magyar autósokat ne sarcolja tovább a kormány.  

Az Adatkezelő a petíció céljával kapcsolatban kezeli az érintettek nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, aláírását, valamint születési évét. Azon érintettek, akik szeretnének tájékoztatást kapni a petíció célját érintő eseményekről, megadhatják e-mail címüket és/vagy telefonszámukat is. Ebben az esetben az Adatkezelő az elérhetőségi adataikat kizárólag a petícióval kapcsolatos tájékoztatás nyújtására használja fel.  

Az aláírásgyűjtés során összegyűlt adatokat kizárólag az Adatkezelő tárolja, a cél eléréséhez személyes adatokat nem, csupán statisztikai adatokat közöl az érintett döntéshozók felé. Így adattovábbítás nem történik, az Adatkezelő a személyes adatokat 3. személy részére nem adja át.  

A petíciót aláírók hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat az Adatkezelő az adatkezelési cél eléréséig, vagyis a magyar autósok terheinek csökkentéséig vagy az ezzel kapcsolatos elutasító döntés meghozataláig, ennek hiányában az Adatkezelő erre irányuló kampányának lezárultáig kezelje. Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egyéb célra nem használja fel, és a cél elérését követően megsemmisíti.  

Az Adatkezelő a papíralapon gyűjtött adatokat is elektronikus adatbázisban rögzíti, a rögzítést követően a papíralapú adatokat megsemmisíti. Az Adatkezelő olyan elektronikus adatbázissal rendelkezik, amely elválasztja egymástól a különböző célú adatkezeléseket egymástól, azokat külön adatbázisban tárolja, valamint minden egyes adatkezelési célhoz külön meghatározott adattárolási határidő beállításra kerül, és annak lejártát követően a rendszer automatikusan törli az adatokat. Az Adatkezelő megfelelő adatbiztonsági és jogosultságkezelési szabályzattal rendelkezik.  

adatkezelés célja: nyomásgyakorlás a petícióban foglalt célok elérése érdekében  

kezelt adatok köre: név, lakcím, tartózkodási hely, születési év, aláírás, a petícióval kapcsolatos tájékoztatás kérése esetén e-mail cím és/vagy telefonszám 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.  

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az aláírásgyűjtés lezárultát követő 6 hónapig 

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon 

érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog.  

Kapcsolattartás, tájékoztatás az Adatkezelő tevékenységéről, az aktuális választásokról 

Az érintett külön nyilatkozatban történő hozzájárulás esetén az Adatkezelő az érintett által megadott elérhetőségeken tájékoztatja a Jobbik tevékenységéről, valamint az aktuális választásokkal kapcsolatos programjáról.  

Az adatkezelés minden esetben elkülönül a petícióval kapcsolatos adatkezeléstől, és kizárólag azon érintettek esetén történik e célból adatkezelés, amely érintettek ehhez külön nyilatkozatban és kifejezetten hozzájárultak, valamint megadják telefonszámukat, e-mail címüket. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja akár a petícióval kapcsolatos adatkezeléssel együtt, vagy attól elkülönülten is az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címen.  

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő politikai párt, az Adatkezelő tevékenyégével, programjával, választással kapcsolatos tájékoztatás kérése politikai véleménynem minősül, így az különleges személyes adat. Erre az Adatkezelő minden esetben felhívja az Érintettek figyelmét, akik hozzájárulásukat erre tekintettel adják meg.  

adatkezelés célja: az érintett tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről, választási kampányairól  

kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.  

A politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, azaz az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli  

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 2026. május 31-ig 

adattárolás módja:  elektronikusan és papíralapon 

érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog.  

Automatizált adatkezelés nem történik. 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatkezelőnél az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címen, vagy ha ez nem vezet eredményre, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa 9-11.) vagy lakóhelye, illetve keresettel a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. 

Budapest, 2023. július 7.